Cercle Royal Concorde Philotaxe

Geschiedenis

De Koninklijke Kring Philotaxe werd gesticht op 18 oktober 1819 op initiatief van enkele Antwerpse gentlemen.

De Philo van eertijds vestigde zich in de Huidevettersstraat en telde weldra méér dan 100 leden. Dit was een serieus aantal voor het begin van de 19de eeuw, periode tijdens dewelke België en de Nederlanden een geheel vormden.

De jaren 1830-1831 waren bepalend voor de toekomst van ons land. 
De Algemene Vergadering van de Kring Philotaxe werd verdaagd… omwille van de bezetting van de Stad Antwerpen !

Het is in 1856 dat de Burgerlijke Vennootschap “La Concorde” het daglicht ziet. 
Een dergelijke kring voor vriendschappelijke ontspanning had nood aan een waardig lokaal.

De keuze van de stichters ging uit naar het gebouw op de hoek van de Meir en de Sint Katelijnevest waarvan ze het eerste verdiep betrokken om hun activiteiten uit te oefenen. 
De officiële opening vond plaats in 1859 onder het voorzitterschap van Baron J.J.R. Osy de Zegwaart.

Deze beide vergaderplaatsen werden heel snel ideale trefpunten voor de prominente persoonlijkheden van de Antwerpse samenleving, de vertegenwoordigers van de vrije beroepen en de leden van de koophandel, die steeds streefden om van onze stad, niet enkel een welstellende stad en een bedrijvige haven te maken, maar tevens een uitverkoren plaats voor artiesten en intellectuelen.

In 1867 neemt de Kring Philotaxe een belangrijke wending in zijn bestaan wanneer deze zijn rol en functie verandert om, volgens de destijdse processen-verbaal, een echte commerciële kring te worden dat de lokalen en lectuur ter beschikking stelt die door de belangrijke Antwerpse handel vereist waren.
Deze nieuwe oriëntering werd, zonder enige twijfel, beslissend voor de Philotaxe gezien we gedurende de volgende jaren kunnen vaststellen dat deze Kring zich verder ontplooit en een trekpleister wordt voor al diegene die, door hun professionele activiteiten, sociale contacten wensten te leggen en te consolideren binnen een typische vriendschappelijke sfeer. 
In 1893 fusioneerde de Concorde, die nieuwe ontspanningen zocht voor zijn leden, met de “Scherm Kring van Antwerpen”.
De Heer Frédéric van den Abeele nam het voorzitterschap op van deze afdeling die de nodige roem verwierf tot ver over de grenzen wanneer diverse Concordiens die opgetogen waren door deze nobele sport deelnamen aan meerdere Olympische Spelen.

Na de Eerste Wereldoorlog hernam de Concorde zijn groei en verzamelde het nodige kapitaal om een stuk grond aan te kopen in de Huidevettersstraat en er lokalen in te richten die perfect aangepast waren aan zijn noden. 
Het betrekken van deze nieuwe lokalen liet toe aan zijn bewindvoerders om hun leden alle comfort aan te bieden binnen een elegant kader. Het werd een ontmoetingsplaats met veel charme. 
Om zijn waardering te betuigen tegenover de Kringen Philotaxe en Concorde, verleende Zijne Majesteit Koning Albert I aan deze verenigingen de titel KONINKLIJKE.

In 1944, na de bevrijding van ons land, ontvingen de beide Kringen de militaire persoonlijkheden die in Antwerpen op doorreis waren alsook de vertegenwoordigers van de geallieerden die er verbleven. Talrijk waren de geallieerde officieren die, tijdens hun verblijf bij ons, de trouwe gasten van onze Kringen waren. 
Aan het einde van de vorige eeuw, verlieten zowel de Concorde als de Philotaxe hun lokalen in het stadscentrum om beter te kunnen beantwoorden aan de vereisten van hun leden. Ze installeerden zich in een groene omgeving, de ene in het domein “Kasteel Den Brandt” en de andere in het “Kasteel van Cleydael” om zodoende een einde te stellen aan de veelvuldige problemen die het autoverkeer en het parkeren met zich meebrachten.

Een nieuwe, jongere generatie was begonnen met de lokalen van de “Concorde” en de “Philotaxe” te bezoeken, hetgeen hen nieuwe ideeën en een nieuw elan gaf. 
Het is op dat ogenblik dat, op initiatief van de Secretaris-Schatbewaarder, de Heer Georges Bernaerts, de beide Kringen, die het wenselijk achtten om hun lot samen te voegen, besloten een fusie aan te gaan. Dit werd een feit tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die werd gehouden op 18 november 1993. 
Het voorzitterschap van de nieuwe vereniging “Koninklijke Kring Concorde-Philotaxe vzw” werd toevertrouwd aan de Heer Jean Brion. Aan de Heren Jacques van Doosselaere en Albert Beken werd de titel Ere-Voorzitter toegekend.

De nieuwe entiteit telt heden een 300 tal leden die deelnemen aan de talrijke activiteiten, die worden georganiseerd te hunner attentie alsook voor hun vrienden en relaties en tevens voor de leden van de aangesloten clubs met degenen ze verbonden is door wederkerigheidsovereenkomsten.

Het aanbod van activiteiten van de nieuwe Koninklijke Kring Concorde-Philotaxe is breder geworden. Zelfs al kennen de traditionele manifestaties zoals de maandelijkse diners, de museumbezoeken, de bridgetoernooien en de golf nog steeds hetzelfde succes, creëren de “Ladies Nights” en de toeristische reizen vriendschappelijke relaties die de aantrekkingskracht zijn van onze vereniging. Een “reflectie workshop” verenigt regelmatig diegene die graag standpunten en ervaringen uitwisselen. Personaliteiten van niveau worden ontvangen tijdens de diners van de 3de donderdag van de maand waaraan zowel jonge als minder jonge leden aan deelnemen alsook hun genodigden. Sedert de jaren 1990 richten de jongeren hun prioriteiten op hun werk en hun familiaal leven en trekken op deze wijze het nut van lid te worden van een club of kring in twijfel. Ondertussen verdwijnen de aller oudsten.

Door de organisatie en de activiteiten aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden, zijn we er evenwel in geslaagd vele nieuwe leden aan te trekken.

Onze Past President, de Heer Pierre Nowé en zijn raad van Bestuur hebben besloten om begin de jaren 2000 nieuwe activiteiten op punt te stellen en bestaande aan te passen om aan de nieuwe leden en kandidaat-leden alsook aan de nog professioneel actieve leden toe te laten de nodige tijd vrij te maken om eraan deel te nemen. 
De nieuwe generatie, die getuigt van een hechte band met de Kring, stelt ons in staat om de toekomst verder uit te bouwen.

Gesterkt door de steun van zijn leden, is de Koninklijke Kring Concorde-Philotaxe van plan de doelstelling te blijven nastreven die beide Kringen, die nu een stevige eenheid vormen, vanaf hun oprichting steeds met succes zijn nagekomen.

Hij wil de kern blijven verenigen van een elite die diep verbonden blijft met België en met de diversiteit van haar cultuur, met de Dynastie en met onze Metropool.

Persfragment over het ontstaan ​​van Le Cercle

Bekijk artikel

This site is registered on wpml.org as a development site.